مارکتینگ

Neuromarketing
دوره

بازاریابی عصبی (Neuromarketing)

مدت زمان دوره: 7 ساعت

ادامه مطلب