مهارت ها

Strategic Thinking
کارگاه

تفکر استراتژیک

مدت زمان دوره: 3 ساعت

ادامه مطلب
Content Presentation Skills
کارگاه

مهارت ارائه مطلب

مدت زمان دوره: 3 ساعت

ادامه مطلب