استارت آپ

Leadership In Business
دوره

رهبری در کسب و کار

مدت زمان دوره: 10 ساعت

ادامه مطلب
Startup Agile
دوره

استارت آپ چابک

مدت زمان دوره: 5 ساعت

ادامه مطلب
Design Thinking
دوره

تفکر طراحی در کسب و کار

مدت زمان دوره: 7 ساعت

ادامه مطلب
Market Size
کارگاه

محاسبه اندازه بازار(Market Size)

مدت زمان دوره: 2 ساعت

ادامه مطلب